ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน - wangphocity.go.th
Home arrow ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

Main Menu
Home
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนภูมิองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง
ระบบการควบคุมภายใน
รายงานการประชุม
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลชุมชน
รับเรื่อง/ร้องทุกข์
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่แนวเขตเทศบาล
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างบุคลากรสำนักปลัด
โครงสร้างบุคลากรกองคลัง
โครงสร้างบุคลากรกองช่าง
โครงสร้างบุคลากรกองการประปา
Other Menu
Administrator
DirectAdmin
Mambo Forum
ลิงค์เทศบาลในจังหวัด
หน่วยงานในอำเภอ
ลิงค์ท้องถิ่นในอำเภอ
<ระบบฐานข้อมูลออนไลน์>
ระบบเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
ระบบประหยัดพลังงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
รายงานประเมินมาตรฐาน
ระบบข้อมูลการศึกษา
เว็บไซต์น่าสนใจ

 รัฐบาลไทย
 กรมส่งเสริมฯ
 กรมการปกครอง
 จังหวัดกาญจนบุรี
 วิทยาลัยท้องถิ่น
 สำนักงาน กถ.
 คนไทยดอทคอม
 สถาบันพระปกเกล้า
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 สนง.กระจายอำนาจ
 ไทยทำเว็บ.คอม
 ท้องถิ่น.คอม
 ท้องถิ่นจังหวัดกาญจน์
 งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 การจัดการศึกษาท้องถิ่น
 ส.สันนิบาตเทศบาล
 สมาคมพนักงานเทศบาล
 ชมรมคนเทศบาล
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 กลุ่มเพื่อน ขรก.ท้องถิ่น
 ช่างโยธาไทย
 ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.

เช็คเมล์

images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์กรมฯ
images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์เทศบาล
images/stories/star.gif www.hotmail.com
images/stories/gif/star.gif www.gmail.com
images/stories/gif/star.gif www.thaimail.com
images/stories/gif/star.gif www.yahoo.com

พยากรณ์อากาศ


 

 
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน PDF Print E-mail

 


สัญลักษณ์
;  รูปหัวใจสีแดงเล็กที่ผสมผสานกับหัวใจใหญ่  อยู่ภายใต้หลังคาบ้าน
ความรัก  ความเสมอภาคร่วมกันภายในบ้าน  ย่อมนำมาซึ่งความอบอุ่นและสันติสุขในครอบครัว

 

ข้อบังคับ

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

****************************************

หมวดที่ 1

ความทั่วไป

ข้อ 1  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ย่อว่า  ศพค.  เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนในชุมชน    ที่เห็นความสำคัญของครอบครัว มีการบริหารจัดการในรูปของ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(หญิง-ชาย ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน) อยู่ภายใต้การกำกับ  ดูแล  และการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล / กรุงเทพมหานคร  ในด้านวิชาการและงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ

คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  คือบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากเวทีประชาคม    เพื่อให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมสถาบันครอบครัวในหมู่บ้าน ให้เข้มแข็ง

ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  คือบุคคลที่ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เห็นว่าเหมาะสม   และเสนอความเห็นชอบผ่านเวทีประชาคม  ซึ่งควรประกอบด้วย  ปราชญ์ชาวบ้าน                     ผู้นำท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กรเอกชน  ผู้แทนส่วนราชการ ฯลฯ

ข้อ 2  เครื่องหมายของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  มีลักษณะเป็น รูปหัวใจสีแดงเล็กที่ผสมผสานกับหัวใจใหญ่อยู่ภายใต้หลังคาบ้าน  สื่อความหมายว่า      สร้างความรัก   ความเสมอภาคร่วมกันภายในบ้าน ย่อมนำมาซึ่งความอบอุ่นและสันติสุขในครอบครัว

ข้อ 3  สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลวังโพธิ์   เทศบาลตำบลวังโพธิ์  999  หมู่ 1             ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี    71150

ข้อ 4  วัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

                4.1  เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัว  ในลักษณะ             บูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม

                4.2  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหาร                         การจัดการโดยชุมชน ในรูปของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

                4.3  เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว                    ที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน  ในการบริหารงาน  และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หมวดที่  2

สมาชิก

 

                ข้อ 5  สมาชิกของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  คือครอบครัวในหมู่บ้าน หรือครอบครัวในชุมชนนั้น

                ข้อ 6  สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลง  เมื่อย้ายภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ ออกจากเทศบาลตำบลวังโพธิ์

                ข้อ 7  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

7.1    มีสิทธิขอรับบริการต่าง ๆ ที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจัดให้มีขึ้น

7.2    มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจัดให้มีขึ้น

7.3    มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

7.4   มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต่อคณะทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

7.5           มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

7.6    มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมวดที่  3

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

 

                ข้อ  8  ให้มีคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง  มีจำนวน  9-15  คน  และมีสัดส่วนหญิง-ชายใกล้เคียงกัน  โดยใช้เวทีประชาคมคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ  กล้าแสดงความคิดเห็น  มีความคิดริเริ่ม  และพร้อมที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างจริงจัง  ซึ่งตำแหน่งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังนี้

8.1   หัวหน้าคณะทำงาน  ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก  เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  และการประชุมใหญ่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

8.2    เลขานุการ  ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

8.3    เหรัญญิก  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

 

8.4    นายทะเบียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
        ชุมชน

 

8.5    คณะทำงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมที่คณะทำงานทั้งหมดเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น

ข้อ  9  คณะทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ  4  ปี  แต่จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อได้มีการจัดเวทีประชาคม  คัดเลือกคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนชุดใหม่  และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนชุดใหม่ได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว  ให้คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนชุดเก่าส่งมอบงานกับคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน    30    วัน  นับตั้งแต่วันที่คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนชุดใหม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ข้อ  10  คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจะพ้นจากตำแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

10.1    ตาย

10.2    ลาออก

10.3    ขาดจากสมาชิกภาพ

10.4    ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออก

ข้อ  11  คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดวาระ  ก็ให้จัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงนั้น  แต่ผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ตนแทนเท่านั้น

ข้อ  12  คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ประสงค์จะออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออก

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทั้งหมด  และให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก

ข้อ  13  อำนาจและหน้าที่ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

13.1    จัดทำแผนปฏิบัติการในลักษณะบูรณาการ  เพื่อการพัฒนา  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาครอบครัวกับกลุ่มเป้าหมาย  3  กลุ่ม  (กลุ่มเด็ก  เยาวชนก่อนสมรส  กลุ่มครอบครัวปกติ  กลุ่มครอบครัวมีปัญหา) 

13.2      ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

13.3      จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของครอบครัวในชุมชน

13.4      สำรวจและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

13.5      ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายครอบครัวในชุมชน

13.6      จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว

13.7      จัดบริการให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาครอบครัว

13.8      จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสถาบันครอบครัว

13.9      ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน  และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

13.10   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ข้อ  14  คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  จะต้องจัดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง      เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  และต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ปีละ  1  ครั้ง  เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมเสนอความคิดเห็นในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  ในกรณีที่มีเรื่องด่วน  คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  สามารถจัดประชุมเป็นกรณีพิเศษได้

ข้อ  15  การประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  จะต้องมีคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทั้งหมด  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม  มติของที่ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                             ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ  16  ในการประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  ถ้าหัวหน้าคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ก็ให้คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง  เพื่อให้คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนคนใด               คนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมวดที่  4

การประชุมใหญ่

 

                ข้อ  17  การประชุมใหญ่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  คือ  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ซึ่งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือน  เมษายน ของทุกปี  หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่  เพื่อ

17.1    แถลงผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านมาในรอบปี

17.2    รับฟังความคิดเห็น  และข้อเสนอต่าง ๆ ของสมาชิก  เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน

ข้อ  18  การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่  ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ  และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยระบุวันเวลาและสถานที่ให้ชัดเจน  โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน  ก่อนถึงกำหนดการประชุมใหญ่

ข้อ  19  ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  100  คน  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ข้อ  20  การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ  21  ในการประชุมใหญ่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ถ้าหัวหน้าคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนไม่มาร่วมประชุม  หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หมวดที่  5

การเงินและทรัพย์สิน

 

ข้อ  22  การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  เงินสดของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนถ้ามี  ให้นำฝากไว้ในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐบาล  ในนามของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ข้อ  23  ให้หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจะอนุมัติให้จ่ายได้ครั้งละไม่เกิน10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

ข้อ  24  การลงนามในการถอนเงินฝากจากธนาคาร  จะต้องมีลายมือชื่อของหัวหน้าคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  ลงนามร่วมกับเหรัญญิก

ข้อ  25  ให้เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้ครั้งละไม่เกิน   5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้  จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทันทีภายในวันทำการรุ่งขึ้น

ข้อ  26  เหรัญญิกจะต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
หมวดที่  6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ 

ข้อ  27  ข้อบังคับของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้  โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมวดที่  7

บทเฉพาะกาล

 

ข้อ  28  ข้อบังคับนี้ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่  1  กรกฎาคม  2551  เป็นต้นไป

 

 

                                              (ลงชื่อ)              ปุ้ย   จะนุรัตน์          ผู้จัดทำข้อบังคับ

     ( นางปุ้ย   จะนุรัตน์ )

                      ประธานคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล (ตำบลลุ่มสุ่ม)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

นี่ล่ะคือครอบครัวที่อบอุ่น 
ที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
อยากให้ทุกครอบครัวมีความสุข

 


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ปฏิทิน/นาฬิกา
คณะผู้บริหารเทศบาล

images/stories/boss2.jpg

นายเชิดชัย ซิบเข

นายกเทศมนตรี

hotline
081-8804493

สมาชิกของเรา
14 registered
0 today
0 this week
0 this month
Last: 86
Visitors Counter
ท่านเป็นคนที่ 109280 ที่เข้าชมเว็บเรา
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.